Météorage, met hoofdkantoor te Centre Hélioparc, 2 avenue Pierre Angot in Pau (64000), vertegenwoordigd door zijn directeur Dominique Lapeyre de Chavardès, verstrekt aangepaste preventieve diensten met betrekking tot onweer.
In het kader van deze dienstverlening is het bedrijf genoodzaakt bepaalde verplichte persoonsgegevens te verzamelen, hetzij op de website van Météorage (www.meteorage.com), hetzij in het kader van een dienstverleningscontract.
Die gegevens worden opgeslagen in een informaticasysteem van het type databank. 

Verzameling van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die verzameld worden wanneer er een account wordt aangemaakt op de website van Météorage (www.meteorage.com), of wanneer er een dienstverleningscontract wordt gesloten, worden opgeslagen in een informaticabestand. De opgeslagen gegevens en de situaties waarin zij worden verzameld zijn de volgende:

  • Inloggen op de site: uw IP-adres wordt bij elk van uw inlogsessies bewaard.
  • Aanmaken van account: Uw voor- en achternaam, postadres, e-mailadres, functie, telefoonnummer en uw inloggegevens (wachtwoord). 
  • Online betalen: de facturen (voor- en achternaam, postadres) die verband houden met uw online aankopen. 
  • Invullen van contactformulier: Uw voor- en achternaam, e-mailadres en uw bericht. 
Gebruik van uw persoonsgegevens

Météorage verbindt zich ertoe de strikt verplichte persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken voor de aangepaste dienstverlening waarop uw bedrijf zich heeft geabonneerd of die u persoonlijk heeft aangevraagd toen u uw online account aanmaakte.
Die gegevens worden gebruikt in het kader van uw identificatie voor de beveiligde toegang tot uw abonneeruimte op de site van Météorage, zodat wij de gewenste diensten kunnen verstrekken en het administratieve, commerciële en technische beheer van uw abonnement kunnen verzorgen. 
De toegang tot uw persoonsgegevens blijft strikt beperkt tot de medewerkers van Météorage en zo nodig onze onderaannemers die betrokken zijn bij de dienstverlening. De betrokken onderaannemers zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht en mogen uw gegevens slechts gebruiken conform onze contractuele bepalingen en de toepasselijke wetgeving.

Bewaring van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden voor onbeperkte duur bewaard, doch uiterlijk:

  • Beheer van klantenaccounts: 5 jaar na het laatste gebruik van het klantenaccount.
  • Beheer en uitvoering van bestellingen en abonnementen: De volledige duur van de contractuele relatie en vervolgens tot 5 jaar na het einde van de contractuele relatie in intermediaire archivering.
  • Mededeling en uitwisseling van informatie met het oog op het beantwoorden van uw vragen en verzoeken om informatie via het formulier "Neem contact met ons op": 5 jaar na de laatste uitwisseling.
Veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens

Bij bepaalde persoonsgegevens, in het bijzonder factuurgegevens, kunnen wij echter uit hoofde van de wet- of regelgeving gedwongen zijn ze langer te bewaren. 
Gedurende die periode zetten wij alles in het werk om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te verzekeren en te voorkomen dat zij worden beschadigd, gewist of ingezien door onbevoegde derden. 
Météorage verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming te zullen gebruiken voor prospectie- of reclamedoeleinden of aan derden te zullen verkopen, verhuren of doorgeven, tenzij het hiertoe om legitieme redenen wordt gedwongen (wettelijke verplichting, fraude- of misbruikbestrijding, uitoefening van de rechten van verdediging, enz.). 

Rechten van betrokkenen

Uit hoofde van de gewijzigde Franse wet betreffende Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978 en de Verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 (van kracht sinds 25 mei 2018), heeft u recht op inzage in en rectificatie, overdraagbaarheid en wissing van uw gegevens, alsook het recht om de verwerking van die gegevens te beperken. Ook mag u, om legitieme redenen, bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Op voorwaarde dat u een geldig identiteitsbewijs meestuurt, kunt u uw rechten doen gelden door per e-mail contact op te nemen met de Klantenservice op rgpd@meteorage.com.

Voor alle aanvullende informatie of klachten kunt u contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit van uw land (verdere informatie op ec.europa.eu).